Miljö


MILJÖPOLICY


MILAR arbetar ständigt för att minimera den miljöbelastning som kan komma att uppstå i samband med de produkter och tjänster vi erbjuder.
Denna miljöpolicy utgör grunden för vårt miljöarbete.

 ANSVAR

MILAR bedriver ett aktivt miljöarbete i samverkan med kunder, leverantörer, medarbetare och andra intressenter. Vi strävar efter att uppfylla och överträffa de krav som ställs. MILAR ska som lägst följa tillämpliga lagkrav med avseende på sina miljöaspekter och, i de delar av verksamheten där det är aktuellt, förebygga att förorening uppkommer. Företagsledningen på MILAR är ansvarig för laguppfyllnad och ytterst ansvarig för miljöarbetet. Alla medarbetare på MILAR ansvarar för att vårt miljöledningssystem efterlevs.
 MILJÖASPEKTER


INKÖP


Vid samtliga inköp och upphandlingar ska miljö vägas in som en parameter. Det är av stor vikt för oss att de produkter som köps in och distribueras av oss i möjligaste mån har tillverkats i återvinningsbara material, och att det vid beslut inom verksamheten, även har vägts in hänsyn till miljöpåverkan.
 

TRANSPORTER

Det är av yttersta vikt att hålla drivmedelsförbrukning på en så låg nivå som möjligt därför arbetas det aktivt med att nå energieffektiva transporter.
 

ÅTERVINNING

I det dagliga arbetet uppkommer avfall av olika slag, exempelvis papper, emballage och elektronik. I den ringa mängd kemikalier används ska de vara godkända av internt ansvarig och vara det för verksamheten fungerande valet med minst miljöpåverkan. Företaget strävar efter att minska mängden avfall och att det som uppkommer ska återvinnas på ett miljöriktigt sätt.
 
 

Ledningen på MILAR, Quality Way Sweden AB